Bankový monitoring v stavebníctve

Ak ste developer a plánujete financovanie projektu bankovým úverom, tak banka bude od Vás požadovať bankovú správu (ak to zmluva neurčuje inak). Bankovú správu si objednáva zväčša developer pre banku ako doklad na uvoľnenie finančných prostriedkov od banky. Bežne služby bankového monitoringu obsahujú:

 • počiatočnú správu ( opis investičného zámeru, základné technické údaje objektu, analýzu zmluvných podmienok, záruky a poistenia, prehľad plánovaných nákladov - hard costs a soft costs, organogram projektu...)
 • mesačné správy ( opis vyhotovenej časti objektu, kvality výstavby, analýzu potenciálnych rizík, prehľad aktuálnych nákladov, prehľad povolení, časovú analýzu, zhodnotenie...)
 • záverečnú správu ( zhrnutie finančných nákladov, analýzu kvality vyhotovenia diela, finálnu časovú analýzu, zhodnotenie dosiahnutých výsledkov...)

Hlavný prínos bankového monitoringu:

 • prehľad a potvrdenie o prestavanosti investovaných finančných prostriedkov
 • prehľad možných rizík projektu
 • prehľad o získaných stavebných povoleniach, vyjadreniach od úradov a dotknutých účastníkov stavebného konania
 • základné informácie o projekte ako celku
 • fotodokumentácia projektu počas celej doby výstavby
 • potvrdenie o kvalite vyhotovených prác
 • prehľad o súlade stavebných prác s časovým harmonogramom
 • skonštatovanie dosiahnutia jednotlivých stavebných míľnikov