Projektové energetické hodnotenie

Rozmýšľajte už na začiatku, koľko chcete platiť za energie. 

Všetko začína projektom. Človek nemusí byť génius, aby vedel, že kvalitne spracovaný projekt je pre akúkoľvek stavbu zásadný a rozhodujúci. Súčasťou projektovej dokumentácie predkladanej k žiadosti o stavebné povolenie musí byť aj projektové energetické hodnotenie, (resp. energetické hodnotenie budovy, najčastejšie však skloňovaný tepelnotechnický posudok). Tak ako energetický certifikát pri kolaudácií, energetické hodnotenie je vyčíslením predpokladanej spotreby energií v objekte či už pri novostavbe, alebo pri významnej obnove budovy

Projektant výberom materiálu, tvaru objektu, jeho orientácie na svetové strany predurčí jeho potrebu tepla a energie na prevádzku. Avšak tam návrh nekončí a projektant by mal správnym návrhom systému vykurovania a prípravy teplej vody investora dopredu pripraviť na zatriedenie budovy v energetickom certifikáte. Návrh domu, výpočet a zatriedenie domu je možné urobiť opakovane s rôznymi materiálmi a konštrukciami. To dáva investorovi možnosť porovnať a vybrať pre svoj dom optimálne konštrukčné systémy, okenné systémy, vykurovacie sústavy, atď.

   Aký to má vlastne význam?

Keďže legislatívne požiadavky sa neustále sprísňujú, nestačí sa držať starých naučených zásad a materiálov. Tieto už dnes jednoducho nemusia byť postačujúce. 

Aby ste svoj sen o bývaní naozaj premenili na realitu a neostali vo výsledku sklamaní z vysokých mesačných nákladov na energie, treba sa od začiatku zamýšľať nad energetickou efektívnosťou objektu.

Kto môže vypracovať Projektové energetické hodnotenie?

Takéto posúdenie môže vypracovať odborne spôsobilá osoba v oblasti energetickej certifikácie, alebo projektant, ktorý vypracoval dokumentáciu na stavebné povolenie. EHB by však mal vypracovať človek, ktorý sa vyzná v danej problematike a má skúsenosti v oblasti energetickej hospodárnosti budov (túto podmienku nespĺňajú všetci projektanti, ktorí EHB vypracujú). Všetky navrhnuté riešenia v EHB, ktoré sa zrealizujú sa neskôr odzrkadlia v energetickom certifikáte budov, ktorý je podľa zákona 555/2005 Z.z. povinný pri novostavbe, významnej obnove, predaji a prenajímaní budovy. Tento energetický certifikát už nemôže vyhotoviť projektant, ale iba odborne spôsobilá osoba v oblasti energetickej certifikácie. Problémom v súčasnosti býva, že mnoho projektantov navrhne nejaké riešenia, ktoré prejdú cez stavebné povolenie, ale nemusia prejsť cez kolaudačné konanie (energetický certifikát), pretože nie vždy projektant navrhne opatrenia v EHB správne. Napríklad novostavba rodinného domu by v EHB aj EC mala dosiahnuť kategóriu A1 pre primárnu energiu. Ak ju nedosiahne, nastáva problém a bohužiaľ sa to zistí až pri kolaudácii. Vtedy to pocíti hlavne investor, ktorý musí vynaložiť nemalé finančné prostriedky na dodatočné opatrenia.

Aký postup zvoliť?

Dôležité je nájsť si projektanta, alebo firmu, ktorá má zároveň skúsenosti s energetikou a aj projektovaním budov, alebo priamo spolupracuje s odborne spôsobilou osobou v oblasti energetickej certifikácie. Takáto firma je schopná Vám zabezpečiť komplexné služby bez ďalších problémov na stavebnom úrade a hlavne pri kolaudačnom konaní. Jednou z takýchto firiem, ktoré ponúkajú komplexné riešenia v projekčnej činnosti a energetike je Arnea s.r.o.