Energetický audit rozvodov

Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá vlastníkovi budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1 000 m2 s ústredným teplovodný vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody zabezpečiť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.

Táto povinnosť sa na vlastníkov budov nevzťahuje, ak vlastník budovy preukáže na základe auditu, že inštalácia tepelnej izolácie nie je technicky možná, nákladovo primeraná a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla nie je efektívna.

              Kto nesie zodpovednosť?

Za splnenie povinnosti podľa Zákona č. 321/2014 Z. z., § 11 ods. 1 písm. d) je v bytovom dome zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Správca má povinnosť informovať vlastníkov o tejto povinnosti. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome je povinný umožniť spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo správcovi splniť túto povinnosť, inak zodpovedá za vzniknutú škodu.

              Je audit tepelných rozvodov povinný?

ÁNO, ak vlastník budovy podľa Zákona č. 321/2014 Z. z., § 11 ods. 1 písm. d) realizoval výmenu alebo rekonštrukciu rozvodov tepla alebo teplej vody pred termínom, kedy vstúpila do platnosti Vyhláška č. 14/2016 Z. z. MH zo dňa 7. 12. 2015, ktorá upravuje technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody. V tomto prípade nemá ako vlastník bytov a nebytových priestorov ako preukázať, že izolácia rozvodov spĺňa technické požiadavky a parametre tejto vyhlášky, resp. že inštalácia tepelnej izolácie nie je technicky možná, nákladovo primeraná a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla nie je efektívna. V prípade kontroly, je povinný predložiť relevantný doklad o splnení tejto povinnosti podľa Zákona č. 321/2014 Z. z., § 11 ods. 1 písm. d), ktorým je v tomto prípade energetický audit tepelných rozvodov.

NIE, ak vlastník budovy podľa Zákona č. 321/2014 Z. z., ods. 1, realizoval výmenu alebo rekonštrukciu rozvodov tepla alebo teplej vody po termíne, kedy vstúpila do platnosti Vyhláška č. 14/2016 Z. z. MH, kedy sa predpokladá, že pri realizácií, prípadne rekonštrukcii rozvodov, boli požiadavky na izoláciu rozvodov riešené priamo v realizačnom projekte.

   Kto vykonáva kontrolu a čo Vám hrozí?

Kontrolu môže vykonať u spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Slovenská obchodná inšpekcia, pod záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Za nesplnenie povinnosti, vyplývajúcich zo Zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, hrozí pokuta vo výške 300 - 1 000 €.

Čo získate spoluprácou s nami?

Profesionálne pripravený audit tepelných rozvodov osobou odborne spôsobilou, ktorý:

  • preverí reálny technický stav tepelných rozvodov, čím zároveň získate informáciu o nutnosti inštalácie tepelnej izolácie;
  • v prípade nutnosti inštalácie tepelnej izolácie Vám automaticky pripravíme profesionálne odhadnutý rozpočet aj z hľadiska spotrebovaného materiálu;
  • slúži aj ako doklad pre kontrolný orgán, v prípade, že sa na Vás táto povinnosť nevzťahuje.