Stavebný dozor a technický dozor investora

Kedy potrebujem stavebný dozor?

Stavebný dozor sa vyžaduje zákonom len pre jednoduché stavby, drobné stavby, alebo ich zmeny ak stavebník stavia svojpomocne. Stavebný dozor vykonáva odborné vedenie a kontrolu kvality realizácie stavby.

Kedy nepotrebujem stavebný dozor?

Pre iné stavby ako jednoduché, drobné a ich zmeny stavebný zákon nevyžaduje stavebný dozor, ale ani ho nevylučuje. Stavbu však nemožno realizovať svojpomocne, ale musí ju vykonávať fyzická, alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie stavebných prác. Ak však nie ste ,,stavbár,, určite Vám odporúčame si najať odborníka na hájenie Vašich záujmov v stavebníctve.

Koho zastupuje stavebný dozor?

Zastupuje a háji záujmy investora, čiže nevedie výstavbu, ale dozerá na jej priebeh. 

   Hlavné činnosti stavebného dozora:

Sledovanie postupu výstavby, či sa stavba realizuje podľa projektovej dokumentácie a v zmysle stavebného povolenia. Sledovanie kvality realizovaných prác a ich súlad s STN a technologickými postupmi a predpismi. Sledovanie, či počas výstavby nedochádza k narušeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), alebo narušenia ochrany životného prostredia (OŽP). Priebežne kontroluje zakrývané práce, ktoré už po ich vyhotovení nebude možné dodatočne skontrolovať (napríklad vyhotovenie výstuže pred betonážou). Sledovanie, či sa zabudovávajú do konštrukcie materiály, ktoré majú certifikáty preukázania zhody a či sa vykonávajú predpísané skúšky.

              TDI - Technický dozor investora

Aj keď nie je vyžadovaný stavebným zákonom, technický dozor investora využíva investor, ktorý chce kontrolovať činnosť a výkon generálneho dodávateľa stavby. Hlavnou úlohou technického dozora je kontrolovať kvalitu prác, postup prác, prestavanosť, časové nadväznosti a súlad s časovým harmonogramom prác zhotoviteľa, atď.

Následne v pravidelných intervaloch poskytuje informácie v podobe týždenných a mesačných správ investorovi.