Energetický audit podnikov

Od decembra 2014 je v platnosti zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý zavádza nové definície mikro, malého, stredného a veľkého podniku a zároveň ukladá nové povinnosti jednotlivým spoločnostiam. V súlade s týmto zákonom majú tzv. veľké podniky povinnosť zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za 4 roky alebo povinnosť energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva EN ISO 50001 alebo systému environmentálneho manažérstva EN ISO 14001. Splnenie tejto legislatívnej povinnosti bude kontrolované Slovenskou obchodnou inšpekciou a pri jej porušení hrozí dotknutej spoločnosti finančná sankcia vo výške 5 000 € až 30 000 €.

Čo je to veľký podnik?

Spoločnosť s počtom zamestnancov väčším ako 250

Spoločnosť s ročným obratom vyšším ako 50 miliónov eur

Spoločnosť s ročnou súvahou vyššou ako 43 miliónov eur

Povinnosť auditu však platí aj pre spoločnosť, ktorá nespĺňa tieto požiadavky, ale ju veľký podnik vlastní s viac ako 25% podielom.


Potrebuje mikropodnik, malý alebo stredný podnik energetický audit?

Áno, pokiaľ sa rozhodne žiadať o finančné prostriedky z verejných zdrojov alebo z podporných programov financovaných z prostriedkov medzinárodných finančných inštitúcií.