EA pre fondy a dotácie


Chystáte sa zapojiť do výzvy o nenávratný finančný príspevok?

Ak sa Vaša obec plánuje zapojiť do výzvy o nenávratný finančný príspevok, súčasťou žiadosti o získanie takejto dotácie je vždy aj energetický audit pre účely výzvy a projektová dokumentácia, vrátane projektového energetického hodnotenia.

Máte už schválenú žiadosť o NFP (nenávratný finančný príspevok)?

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom monitoringu energií po realizácii náprav alebo reauditu obnovenej budovy.

V prípade prebiehajúcej výzvy Vás budeme informovať o možnostiach získania NFP pomocou energetického auditu.

Aktuálna výzva: OPKZP-PO1-SC141-2018-45 - Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) - minimálna dotácia 25 000€ maximálna dotácia 1 000 000€ - termín podania ŽoNFP: 1.hodnotiace kolo: do 31.1.2019, 2. hodnotiace kolo: do 30.4.2019