Energetický audit

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb.

Výstupom z energetického auditu je písomná správa a súhrnný informačný list. Vypracovanie energetického auditu je komplexný proces. Po zadefinovaní cieľov auditu prebieha obhliadka objektu a zber dát. Na základe týchto údajov zhodnotíme súčasný stav budovy a jej energetickú náročnosť. V ďalšom kroku

  • navrhneme opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy,
  • vyčíslime investičné náklady,
  • určíme návratnosť investícií. 

V prípade, že energetický audit už máte vypracovaný, radi ho pre Vás zabezpečíme pri povinnosti jeho obnovenia (raz za štyri roky).

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora podľa 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti