Plán obnovy rodinných domov, 3. výzva: Aké sú nové podmienky?

02.07.2023

27. marca 2023 bola oficiálne vyhlásená 3. výzva v rámci plánu obnovy rodinných domov, ktorého cieľom je do roku 2026 podporiť obnovu až 30 000 starších rodinných domov na Slovensku. Majitelia nehnuteľností môžu žiadosti predkladať už od 24. apríla 2023, takže ak máte záujem o štátnu dotáciu na rekonštrukciu vášho bývania, mali by ste sa poponáhľať. Aké sú nové podmienky a ktoré základné kritériá musíte splniť?

Kto môže žiadať o dotáciu?

O dotáciu z plánu obnovy rodinných domov môžu v 3. výzve žiadať fyzické osoby, ktoré sú občanmi členského štátu EÚ a sú spôsobilé na právne úkony. Žiadateľ musí byť vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu, na ktorého obnovu chce využiť dotáciu.

Okrem toho musí žiadateľ zostať vlastníkom alebo spoluvlastníkom, kým nenadobudne účinnosť zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu. Zároveň platí, že žiadateľ nesmie byť právoplatne odsúdený za špecifické trestné činy finančného charakteru, pričom táto podmienka sa vzťahuje aj na všetkých spoluvlastníkov rodinného domu.

Dôležité pravidlo: Podielovým spoluvlastníkom rodinného domu nesmie byť právnická osoba, a to ani v prípade, že o dotáciu žiada fyzická osoba.

Podmienky, ktoré musí spĺňať rodinný dom

Aby ste mohli žiadať o dotáciu z plánu obnovy rodinných domov v rámci 3. výzvy, vaša nehnuteľnosť musí spĺňať niekoľko základných podmienok. V prvom rade, musí sa nachádzať území Slovenskej republiky a na liste vlastníctva musí byť evidovaná ako rodinný dom. To v praxi znamená, že môže mať maximálne 3 bytové jednotky.

Okrem toho platí, že dom, na ktorého obnovu chcete využiť štátnu dotáciu, musí byť postavený pred 1. januárom 2013 a musí byť využívaný primárne na bývanie. Konkrétne, na iný účel ako bývanie môže slúžiť maximálne 10 % celkovej podlahovej plochy domu.

Medzi základné podmienky patrí tiež to, nehnuteľnosť je v energetickom certifikáte budovy alebo projektovom energetickom hodnotení evidovaná ako rodinný dom. Energetická hospodárnosť domu musí byť pred obnovou určená odborne spôsobilou osobou.

Nezabúdajte: Aby ste splnili všetky tieto základné podmienky, musíte si ešte pred rekonštrukciou nechať vypracovať projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát budovy. Jeden z týchto dokumentov musíte predložiť do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku.

Aká je výška dotácie?

To, akú maximálnu výšku dotácie na obnovu domu môžete získať, závisí od toho, akú veľkú úsporu primárnej energie sa vám podarí dosiahnuť jednotlivými opatreniami. V prípade, že dosiahnete úsporu v rozmedzí 30 – 60 %, viete získať maximálnu výšku príspevku 15 000 €.

Ak sa vám obnovou podarí dosiahnuť úspora viac ako 60 % voči stavu pred rekonštrukciou, môžete naviac získať bonus vo výške 4000 €, takže viete využiť maximálnu výšku príspevku až 19 000 €. Platí, že výška príspevku je 75 % z celkových oprávnených nákladov na obnovu.

Zapamätajte si: Skutočná výška príspevku sa vypočítava na základe jednotkových cien v čase, keď predložíte žiadosť o platbu a uvediete zrealizované opatrenia. Kompletný prehľad jednotkových cien v rámci jednotlivých opatrení nájdete TU.

Opatrenia v rámci obnovy domu

Obnovu rodinného domu môžete realizovať ľubovoľnou kombináciou opatrení, pričom vo výsledku musíte dosiahnuť úsporu primárnej energie aspoň 30 %. Opatrenia sú rozdelené do skupiny A a skupín B, pričom platí, že súčasťou obnovy musí byť aspoň jedno opatrenie skupiny A a oprávnené náklady na opatrenia zo skupiny A musia predstavovať aspoň 25 % celkových oprávnených výdavkov.

Opatrenia skupiny B sú voliteľné a súčet výdavkov na opatrenia zo skupiny B3 a B5 nesmie prekročiť 10 % celkových oprávnených nákladov.

 • Opatrenia skupiny A: zateplenie obvodového plášťa, strechy a podlahy, výmena okien a ďalšie

 • Opatrenia skupiny B1: tepelné čerpadlo, fotovoltický panel, solárny kolektor, rekuperácia a ďalšie

 • Opatrenia skupiny B2: intenzívna alebo extenzívna zelená strecha

 • Opatrenia skupiny B3: nadzemná nádrž s čerpadlom alebo bez neho a ďalšie

 • Opatrenia skupiny B4: inštalácia tieniacej techniky

 • Opatrenia skupiny B5: odstránenie azbestu.

Žiadosť o dotáciu z plánu obnovy: Kompletný postup

Pred tým, ako podáte žiadosť na poskytnutie dotácie, by ste sa mali poradiť s odborníkmi. V prvom rade si nechajte vypracovať energetický certifikát alebo energetické hodnotenie budovy. Tieto dokumenty nesmú byť vypracované vami ako žiadateľom ani vám blízkou osobou.

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát môže vypracovať výhradne odborne spôsobilá osoba v oblasti "Energetická hospodárnosť budov", ktorá je evidovaná v registri oprávnených osôb vedenom Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

Projektové energetické hodnotenie

Vypracovanie projektového energetického hodnotenia musíte tiež zveriť oprávnenej osobe evidovanej v Slovenskej komore stavebných inžinierov. Projektant musí mať odbornú spôsobilosť v oblasti "Autorizovaní stavební inžinieri" alebo "Autorizovaný architekt".

Skúsený projektant detailne posúdi aktuálny energetický stav nehnuteľnosti, tepelnú stabilitu miestností a navrhne opatrenia, ktorými bude možné znížiť množstvo spotrebúvanej primárnej energie.

Upozornenie: Predloženie projektového energetického hodnotenia je povinné, ak si bude obnova rodinného domu vyžadovať vydanie stavebného povolenia. V prípade, že rekonštrukcia nepodlieha stavebnému povoleniu, sa môžete rozhodnúť, či predložíte energetický certifikát domu alebo projektové energetické hodnotenie.

Pri výbere odborníka na vypracovanie projektového energetického hodnotenia vsaďte na dlhoročné skúsenosti. Jedine tak máte istotu, že sa vám projektom obnovy podarí dosiahnuť maximálnu možnú úsporu a budete vedieť využiť čo najvyššiu dotáciu. V tomto smere sa môžete obrátiť na nás, stačí nás kontaktovať. Projektové energetické hodnotenie vypracujeme v súlade s požiadavkami plánu obnovy rodinných domov, takže máte istotu, že schválenie vašej žiadosti o dotáciu prebehne hladko.

Príprava ďalších podkladov

Keď už máte vypracovaný energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie, nachystajte si ešte niekoľko ďalších dokumentov, ktoré budete musieť priložiť k žiadosti. Potrebovať budete nasledovné:

 • Doklad totožnosti

 • Číslo účtu – IBAN

 • List vlastníctva nehnuteľnosti

 • Dokument, ktorý potvrdzuje vek domu (prvé kolaudačné rozhodnutie alebo povolenie užívania stavby alebo potvrdenie obecného úradu o veku stavby, prípadne znalecký posudok, ktorého súčasťou je uvedený rok výstavby)

 • Splnomocnenie overené notárom, ak nie ste výlučným vlastníkom rodinného domu

 • Projektové energetické hodnotenie v súlade so vzorom alebo energetický certifikát budovy v súlade so vzorom.

Vyplnenie formuláru a podanie žiadosti

Žiadosť o poskytnutie dotácie môžete podať elektronicky, osobne alebo poštou. Na webe

Obnovdom.sk vyplňte online žiadosť, priložte povinné prílohy, podpíšte ju kvalifikovaným elektronickým podpisom a odošlite prostredníctvom portálu planobnovy.sk. V prípade, že nemáte kvalifikovaný elektronický podpis, môžete vyplnenú žiadosť vytlačiť a spolu s prílohami odoslať na adresu SAŽP. Prípadne, viete ju doručiť aj osobne do niektorej z regionálnych kancelárií. Na obálku napíšte "Žiadosť – Plán obnovy", "Výzva 02I01-18-V03".

Ďalšie kroky

Po posúdení žiadosti vám bude zaslané oznámenie o splnení podmienok. Ak náhodou niektorá z podmienok nie je splnená, dostanete výzvu na doplnenie chýbajúcich informácií. Po úprave nedostatkov môžete žiadosť podať opäť.

Ďalším krokom je uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí príspevku. Následne môžete začať s obnovou domu. Vyberte si dodávateľa, ktorý vám zrealizuje projekt, pričom voľba je len na vás. V tejto fáze si celú obnovu financujete z vlastných zdrojov. Po sfinalizovaní projektu si pripravte dokumenty potvrdzujúce jeho ukončenie, zoznam nájdete tu.

Posledným krokom je predloženie povinnej dokumentácie a požiadanie SAŽP o vyplatenie dotácie.

Máte otázky ohľadom plánu obnovy, potrebujete si nechať vypracovať energetický certifikát či energetické hodnotenie? Neváhajte nás kontaktovať!