Plán obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov: Aké sú jeho podmienky?

11.07.2023

V posledných rokoch sa štát čoraz intenzívnejšie venuje nielen podpore obnovy rodinných domov určených na bývanie, ale aj verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Práve tie sú veľakrát zdrojom významného plytvania energiami, keďže nedisponujú dostatočnou tepelnou izoláciou a ich konštrukcia má často vady, ktoré významne zvyšujú náklady na prevádzku.

V rámci výzvy na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, ktorej podmienky boli aktualizované a zjednodušené začiatkom roka 2023, môžu prevádzkovatelia získať príspevok až do výšky 10 miliónov eur bez DPH na jeden projekt. Maximálna výška podpory je pritom až 100 % z celkových oprávnených výdavkov. Kto môže žiadať o dotáciu, aké sú základné podmienky pre jej získanie a do ktorých skupín sa radia jednotlivé opatrenia?

Kto môže žiadať o podporu?

O dotáciu z plánu obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov môžu žiadať oprávnení správcovia majetku štátu, teda obce, mestá a mestské časti, vyššie územné celky, štátne podniky, verejnoprávne inštitúcie, prípadne správcovia lesného majetku vo vlastníctve štátu.

Výzva je vyhlásená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, pričom za prijímanie žiadostí je zodpovedný útvar Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja. Žiadosti je možné podávať od 1. augusta 2022 do 1. decembra 2024. Avšak, výzva platí len do vyčerpania vyčlenenej sumy, takže prijímanie nových žiadostí sa môže ukončiť aj skôr.

Dôležitý tip: Na výzvu na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov je alokovaných 120 miliónov eur, pričom rezort dopravy aktuálne eviduje žiadosti v celkovej výške viac ako 54 miliónov eur. Teda, pokiaľ chcete využiť dotáciu, so žiadosťou by ste sa mali poponáhľať.

Na aké budovy sa vzťahuje dotácia?

O podporu z plánu obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov sa môžu uchádzať prevádzkovatelia pamiatkovo chránených budov, ktoré sú zapísané v Registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok, majú pamiatkovú hodnotu alebo sa nachádzajú v pamiatkovej zóne. Dotáciu je však možné využiť aj na obnovu historických budov registrovaných v Registri modernej architektúry Slovenska alebo v Zozname pamätihodností miest a obcí.

Okrem toho je podpora určená aj pre budovy, ktoré boli zapísané do katastra nehnuteľností pred 1. januárom 1980, prípadne, boli pred týmto dátumom preukázateľne používané.

Zapamätajte si: Budovy, ktorých obnova bude financovaná z plánu obnovy, by mali byť využívané na nehospodárske činnosti. Ak sa viac ako 20 % kapacity budovy používa na hospodárske činnosti, bude dotácia priznaná len na pomernú časť.

Maximálna výška dotácie

Na jednu žiadosť môžete získať dotáciu v maximálnej výške 200 000 € s DPH, pričom na jeden projekt viete dostať podporu vo výške maximálne 10 miliónov eur bez DPH. Na jeden meter štvorcový podlahovej plochy v rámci jedného projektu je maximálna výška podpory 1400 € bez DPH pre historické budovy postavené pred rokom 1980 a 1900 € bez DPH pre pamiatkové a ostatné historické budovy.

Skutočná výška dotácie závisí od jednotlivých aktivít prevádzaných v rámci obnovy. Získať môžete dotáciu v maximálnej výške 100 % z celkových oprávnených nákladov na obnovu.

Praktický tip: Dotáciu môžete využiť na všetky oprávnené náklady na obnovu budovy realizovanú od 1. februára 2020.

Cieľ podpory obnovy historických budov

Hlavným cieľom podpory je zlepšiť celkovú energetickú hospodárnosť objektov, no zároveň predĺžiť ich životnosť a zvýšiť možnosti ich využívania verejnosťou. Jedným z cieľov je tiež zníženie produkcie emisií CO2 a ďalších látok, ktoré negatívne vplývajú na životné prostredie.

Tieto ciele je možné dosiahnuť viacerými opatreniami, najmä opravou plášťa budovy či strechy a inštaláciou moderných vetracích, chladiacich a vykurovacích systémov. V rámci plánu obnovy sú však podporované aj opravy, ktoré prispievajú k predĺženiu životnosti budovy a zlepšujú možnosti jej využitia. Napríklad, implementácia bezbariérových riešení, osadenie nabíjačiek pre elektrické vozidlá či stojanov na bicykle.

Samozrejme, pri obnove je dôležité dbať na zachovanie pamiatkovej a historickej hodnoty budovy. V rámci rekonštrukcie je preto nutné postupovať v súlade s normou STN EN 16883 Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva: Návod na zlepšovanie energetickej hospodárnosti historických budov.

Opatrenia na dosiahnutie úspory aspoň 30 %

Základnou podmienkou pre poskytnutie podpory je dosiahnutie úspory primárnej energie aspoň na úrovni 30 %. Túto úsporu je možné dosiahnuť rôznymi činnosťami. Výdavky na ich realizáciu sú v rámci plánu obnovy rozdelené do 4 skupín.

Skupina A

Do tejto skupiny sa radia náklady na zateplenie a sanáciu budovy, modernizáciu technických zariadení na vykurovanie, chladenie, vetranie, osvetlenie či prípravu teplej vody, inštaláciu systému na energetický manažment budovy alebo montáž tieniacej techniky. Plus, do tejto skupiny sa radia aj ďalšie aktivity s preukázateľným vplyvom na zlepšenie energetickej hospodárnosti. Napríklad, zateplenie balkónov.

Dôležité pravidlo: Medzi oprávnené výdavky v tejto výzve nepatrí kúpa a montáž kotlov na biomasu.

Skupina B

Táto skupina zahŕňa aktivity, ktoré nemusia mať priamy vplyv na energetickú hospodárnosť, no zlepšujú využiteľnosť budovy a predlžujú jej životnosť. Výška prostriedkov na realizáciu opatrení z tejto skupiny môže po novom dosiahnuť maximálne 40 % zo súčtu nákladov na opatrenia skupiny A a B.

Do skupiny B sa radí napríklad stavebno-technická obnova budovy, realizácia bezbariérových riešení a zelených opatrení, likvidácia nebezpečného odpadu a ďalšie relevantné aktivity.

Skupina C

Do tejto skupiny sa radí projektová dokumentácia obnovy budovy. Platí, že náklady na vyhotovenie projektovej dokumentácie môžu tvoriť maximálne 12 % zo súčtu nákladov na opatrenia skupiny A a B.

Skupina D

Do skupiny D sa radí finančná rezerva na nepredvídateľné výdavky, ktorá môže byť v maximálnej výške 2,5 % zo súčtu nákladov na opatrenia A a B.

Vypracovanie energetického hodnotenia budovy

V prípade, že sa chcete uchádzať o dotáciu z plánu obnovy, musíte si nechať vypracovať energetické hodnotenie budovy. V rámci tohto hodnotenia je detailne zanalyzovaný aktuálny energetický stav budovy a jej tepelná stabilita. Následne sa určia opatrenia, ktorými je možné čo najefektívnejšie dosiahnuť úsporu energie, pričom sú stanovené hodnoty spotreby primárnej energie po realizácii odporúčaných úprav.

V oblasti projektových energetických hodnotení a energetických certifikátov máme dlhoročné skúsenosti. Naši certifikovaní odborníci podrobne zanalyzujú váš objekt a vypracujú energetické hodnotenie, ktoré bude v súlade s požiadavkami najnovšej výzvy z plánu obnovy. Na základe nášho bohatého know-how navrhneme najoptimálnejšie riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť úsporu primárnej energie minimálne na úrovni 30 %. Bez starostí sa tak budete môcť uchádzať o dotáciu z plánu obnovy.

Máte záujem o vypracovanie energetického hodnotenia v rámci obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov? Kontaktujte nás a dohodnite si termín konzultácie s našimi odborníkmi.